Universal Modelling Language. Diagramowy zapis wymagań ustandaryzowany przez OMG (Object Management Group). Pozwala zapisać wymagania poprzez szereg rodzajów diagramów:

Diagram klas
pokazuje statyczną postać klas obiektów w systemie i relacje pomiędzy nimi
Diagram przejść stanów
Dla wybranej klasy obiektów można zamodelować zachowanie na postawie stanów i przejść pomiędzy nimi
Diagram kolaboracji, diagram wymiany komunikatów
Dwa obrazy tego samego: komunikacji pomiędzy instancjami klas dla przykładowych scenariuszy

http://pl.wikipedia.org/wiki/UML

edit